Tvorba webu může, avšak nemusí být umění


ObecnÄ› panuje mylná pÅ™edstava, že tvůrce nÄ›jakého webu je obyÄejný programátor, který nemusí mít žádné estetický Äi jazykové cítÄ›ní. Jenže, není-li tomu tak, pak je tento tvůrce webu kvalitním tvůrcem. NestaÄí jen rychle sesmolit nÄ›jaký obsah webu, dám mu nÄ›jaký ten vzhled a nahrát ho na webový server. Správný webový návrhář si nejprve provede SEO analýza oblasti, ve které se bude pohybovat (například vyhodnotí klíÄová slova pro odvÄ›tví „prodej automobilů“ a dle toho zaÄíná tvoÅ™it obsah webu jako takového. PÅ™itom bere v potaz:

  • ÄŒetnost použití vytipovaných klíÄových slov
  • Originalitu obsahu jako celku, případnÄ› jeho unikátnost
  • PoÄet a druh zpÄ›tných odkazů
  • A mnoho dalších faktorů

Programátor by měl být umělcem

Pokud web má nezpochybnitelnou informaÄní hodnotu, tedy poskytuje dobré informace návÅ¡tÄ›vníkům a navíc i dobÅ™e vypadá, pak je to výsledek kvalitní a soustÅ™edÄ›né práce. NáslednÄ› není problém aplikovat SEO techniky a pozici webu jeÅ¡tÄ› více vylepÅ¡it.